You are here:

Adatvédelem

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Részletes Adatvédelmi tájékoztató

 

 1. Adatkezelő adatai

név: Labemi-fish Kft.

székhely: 3036 Gyöngyöstarján Kossuth út 61.

cégjegyzékszám: 10-09-039953

kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Hordós-Szalkai Eszter

kapcsolattartó személy e-mail címe: info@fish-world.hu

kapcsolattartó személy telefonszáma: +36 70 636 0735

 

a továbbiakban: Labemi-fish Kft. jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyfelei személyes adatai tekintetében.

 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

 

 1. Alapfogalmak

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

vevő: a Labemi-fish Kft. termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a Labemi-fish Kft.-vel szerződést kötők.

 

 1. Az adatkezelés elvei

A Labemi-fish Kft. megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

(a) jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);

 

(b) csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

 

(c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);

 

(d) pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);

 

(e) olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);

 

(f) oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

 

 1. A Labemi-fish Kft. által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Labemi-fish Kft. a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyfeleiről:

 

 1. érdeklődés termék iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

 

 1. a) név: A vevő beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
 2. b) e-mail cím (telefonszám opcionális): A vevő későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
 3. c) érdeklődés tárgya: A vevő érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, a vevő saját közlése alapján.

 

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

 1. hírlevélre feliratkozás

 

 1. a) név: A vevő beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
 2. b) e-mail cím (telefonszám opcionális): A vevő későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
 3. c) érdeklődés tárgya: A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, a vevő saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

III. Vásárlás

 

 1. a) név: A vevő beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
 2. b) e-mail cím, telefonszám: A vevő későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
 3. c) lakcím: A vevő általi megrendelés szállításához elengedhetetlenül szükséges adat
 4. d) megrendelés tárgya: A vevő általi megrendelés végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges adat

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

 1. Profilalkotás
 2. a) az adott vevő kapcsán végzet I-VI. pontok szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan kezelt adatok összessége: A vevő beazonosításához és előzetes hozzájárulása alapján készítendő, személyre szabott ajánlatok megküldéséhez szükséges adatok.

Az adatkezelés jogalapja a vevő kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

 1. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

 

A Labemi-fish Kft. általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg vevői személyes adatokat:

(a) A Labemi-fish Kft. cégcsoportján belül, beleértve a Labemi-fish Kft. anya- és leányvállalatait; (b) A Labemi-fish Kft. vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: szállítást végző vállalattal, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással);

(c) felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

 

A vevők személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a Labemi-fish Kft. által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolat felvételi ponton teheti meg: e-mailben: info@joma.hu, telefonon: +36 70 636 0735

A VEVŐ JOGAI

 

7.1. Hozzáféréshez való jog

A vevő hozzáférhet a személyes adataihoz.

 

Ha a vevő azt kéri, hogy a Labemi-fish Kft. visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a Labemi-fish Kft. köteles tájékoztatást adni.

A vevő azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Labemi-fish Kft. kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

(a) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(b) nem terjed ki az anonim adatokra;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen az vevőhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

A Labemi-fish Kft. a kérelmező vevő kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha a vevő további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az a Labemi-fish Kft. ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat a vevő fog viselni.

7.2. Helyesbítéshez való jog

A vevő jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen a vevőhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

A Labemi-fish Kft. a vevő kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A Labemi-fish Kft. a vevő személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). ALabemi-fish Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

7.3. Törléshez való jog

Bizonyos feltételek esetén a vevő jogosul a személyes adatai törlésére.

 

A Labemi-fish Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni a vevő személyes adatait, amennyiben

(a) a Labemi-fish Kft. kezeli e személyes adatokat, és

(b) a vevő a személyes adatai törlését kéri, és

(c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Labemi-fish Kft. a személyes adatokat kezeli.

 

A Labemi-fish Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni a vevő személyes adatait, ha

(d) a Labemi-fish Kft. kezeli a vevő személyes adatait, és

(e) a vevő a személyes adatai törlését kéri, és

(f) a vevő visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és

(g) nincs más jogalap a vevő adatainak további kezelésére.

 

A Labemi-fish Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni a vevő személyes adatait, ha

(h) az adatkezelés a Labemi-fish Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és

(i) a vevő tiltakozik az ellen, hogy a Labemi-fish Kft. kezeli a személyes adatait, és

(j) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a vevő tiltakozásával szemben.

 

A Labemi-fish Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni a vevő személyes adatait, ha

(k) a vevő a személyes adatai törlését kéri, és

(l) az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy

(m) a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy

(n) a vevő adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

 

A Labemi-fish Kft. a vevő személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Labemi-fish Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

A vevő kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

A vevő joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen a vevőhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

A Labemi-fish Kft. korlátozza a vevő személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha a vevő a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és a vevő vitatja az ilyen adatok pontosságát.

A Labemi-fish Kft. korlátozza a vevő személyes adatainak kezelését, ha a veő olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és a vevő ellenzi az ilyen adatok törlését.

A Labemi-fish Kft.korlátozza a vevő személyes adatainak kezelését, ha

(a) a vevő a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

(b) a Labemi-fish Kft. már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

(c) a vevő az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

A Labemi-fish Kft. korlátozza a vevő személyes adatainak kezelését, ha

(a) a vevő tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek a Labemi-fish Kft. jogos érdekei céljából, és

(b) a vevő annak visszaigazolására vár, hogy a vevő személyes adatainak a Labemi-fish Kft. általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget a vevő tiltakozásával szemben.

A Labemi-fish Kft. a vevő személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Labemi-fish Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha a Labemi-fish Kft. korlátozza a vevő személyes adatainak kezelését, akkor

(a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

(b) a vevő hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

A Labemi-fish Kft. nem használhat fel vevői adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

 

7.5 Adathordozhatósághoz való jog

A vevő jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

A vevő adathordozhatósághoz való joga

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) nem terjed ki az egyértelműen a vevő kapcsolható álnevesített adatokra.

 

 1. A vevő, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

A Labemi-fish Kft. az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

Érintett kérelme

Határidő

Tájékoztatáshoz való jog

amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)

Hozzáféréshez való jog

egy hónap

Helyesbítéshez való jog

egy hónap

Törléshez való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adatkezelés korlátozásához való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adathordozhatósághoz való jog

egy hónap

Tiltakozáshoz való jog

a tiltakozás kézhezvételekor

 

 1. Panasz benyújtásához való jog

 

Ha a vevő úgy véli, hogy a jogait megsértették, A Labemi-fish Kft. azt javasolja, hogy a vevő kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

 

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

 

 1. A jelen tájékoztató módosításai

A Labemi-fish Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A Labemi-fish Kft. adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

A COOKIE-K használata

 1. Mi az a Cookie?

A cookie-k kisméretű, betűkből és számokból álló fájlok, amelyeket a honlapok szerverei helyeznek el az Ön számítógépén. A honlapok üzemeltetői számára a cookie-k teszik lehetővé, hogy megkülönböztessék az Ön számítógépét másokétól. A cookie-kat nem lehet kódként futtatni, valamint segítségükkel vírust juttatni egy számítógépre, és arra sem adnak lehetőséget, hogy segítségükkel hozzájussunk az Ön merevlemezéhez. Nem tudunk semmilyen adatot kiolvasni a számítógépéről, még abban az esetben sem, ha oda cookie-kat telepítünk.

 1. Miert használunk a Cookie-kat?

Ezek a cookie-k biztosítják weboldalunknak az Ön igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az Ön által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).

 1. Harmadik fél által biztosított cookie-k

Időről-időre előfordulhat, hogy weboldalunkon megjelenik, olyan harmadik fél – például egy közösségi oldal – által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg Önnek.

 1. Funkcionális cookie-k

Ezeket a cookie-kat szolgáltatásaink biztosításához (például egy video lejátszása) vagy az ön beállításainak megjegyzésére használjuk, hogy tovább javítsuk a weboldal működését és használatát. Ilyen beállítás lehet például az ön felhasználószámlája vagy információk azzal kapcsolatban, hogy megkértük-e már önt, hogy töltsön ki egy kérdőívet.

 1. Teljesítmény cookie-k

Ezeket a cookie-kat analitikai célokra használjuk. Segítségükkel adatokat gyűjtünk arról, hogy ön hogyan használja a webhelyet, vagyis például milyen al-oldalakat látogat meg és tapasztalt-e bármilyen hibát. Használatának célja a weboldal működésének javítása és megértése, hogy mi érdekli jobban illetve kevésbé a felhasználókat a honlapon.

 1. A cookie-k kezelése és eltávolítása

Ha szeretné korlátozni, letiltani, vagy eltávolítani a cookie-kat, akkor ezt a webböngésző beállításaiban teheti meg. A böngésző fajtájától függően az eltávolítások eltérhetnek egymástól. A webböngészőkben „Help”(Súgó) funkciójára kattintva további információkat olvashat a teendőkről és a törlésről. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a honlap bizonyos részei esetleg nem működnek megfelelően, ha a cookie-kat nem engedélyezi.

A www.fish-world.hu weboldal tárhely-szolgáltatója, a MAXER Hosting Kft. (Tel.: +3612579913 – email: info@maxer.hu – 9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3. – Adószám: 13670452-2-08) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti adatfeldolgozási tevékenységet végez, a rendszer felhasználására szerződést kötő felek által kezelt adatokat a hivatkozott törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően dolgozza fel. A törvény 10. § (3) bekezdésének megfelelően az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.